Congrats to WHS Senior Antonio Washington!

Congrats to WHS Senior Antonio Washington!